1091242663_3566281091242663_356628

———————————————-

نخ درست نیست

———————————————-

لطف میکنید کمکم کنید

———————————————-

☝️

———————————————-

1091242663_356636