1062046817_881571062046817_88157

———————————————-

ممنونم، ولی کسر سه نهم جا موند آخه..

———————————————-

1062046817_88164

———————————————-

یعنی برای نمایش سه نهم ، خط مشکی که برای نمایش دو ششم رسم شده بود پاک میشه؟؟
همینطور برای نمایش چهار دوازدهم…

———————————————-

بله، دانش آموز میتونه، با چند بار رسم نشون بده

———————————————-

بازم ممنونم از راهنماییتون.