?? تدریس #ریاضی_ششم ?? #فصل_سوم #اعداد_اعشاری ?? تقسیم…

?? تدریس #ریاضی_ششم
?? #فصل_سوم #اعداد_اعشاری
?? تقسیم اعشاری نوع اول ودوم (مربوط به صفحات 54،57کتاب درسی)
✏? زهراپیرنیاکان
???