✅ بدانيد که سواد هيچ وقت شعور نمياورد. شعور يعني تشخيص…

✅ بدانيد که سواد هيچ وقت شعور نمياورد.
شعور يعني تشخيص کار خوب از بد،
شعور يعني تشخيص کار درست از اشتباه،
سواد، ياد گرفتن فرمول و اطلاعات در علم و يا مبحث خاصي است!
اين شعور هست که راه استفاده درست و يا غلط از علم (سواد) رو به ما ميگه!
شعور رو به کسي نميشه آموزش داد؛ يک انسان ميبايست در درون خودش طلب شعور کند تا به آن دست پيدا کند!
چه بسا ما اساتيد برجسته علمي و دانشگاهي و يا ديني داريم که سواد دارند ولي شعور ندارند.

برگرفته از کتاب: 📚بيشعوري
@Yaredabestani_Boukan