#پ_2615 #آهنگ_رشد #افزایش_جمعیت جمعیت شهری در هر سال 1.1…

#پ_2615
#آهنگ_رشد
#افزایش_جمعیت

جمعیت شهری در هر سال 1.1 برابر می شود. اگر بعد از 3 سال جمعیت شهر 5324 نفر باشد جمعیت اولیه شهر چند نفر بوده است؟

حل:

جمعیت در هر سال 1.1 برابر می شود این یعنی می توان با ضرب جمعیت هر سال در 1.1 ، جمعیت سال بعد را یافت.

جمعیت سال سوم برابر 5324 نفر است . یعنی جمعیت اولیه 3 بار در 1.1 ضرب شده است.

یعنی

1.1×1.1×1.1=1.331

پس اگر جمعیت 5324 نفر را بر 1.331 تقسیم کنیم جمعیت اولیه محاسبه شده است.

5324÷1.331=4000

نفر.

دقت دارید که در واقع در هر سال ده درصد به جمعیت سال قبل اضافه می شود.

چرا؟

《امانتدارباشیم》

@mahdiahmadileedari
@riazieducation96