نصف ثلث خمس عدد۱۵۰ چه عددی است ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۶۰

نصف ثلث خمس عدد۱۵۰ چه عددی است
۵۰
۴۰
۳۰
۶۰

———————————————-

خمس ۱۵۰میشه ۳۰
ثلث ۳۰میشه ۱۰
نصف ۱۰هم میشه ۵
هیچکدوم گزینه های شما نیست

———————————————-

متشکرم
پس اشکال از گزینه هاست

———————————————-

۳۰÷۳=۱۰÷۲=۵

———————————————-

یک دوم ×یکسوم×یکپنجم×۱۵۰.

به صورت ضرب کسرهای پی درپی بنویسید و ساده کنید و ضرب کنید

———————————————-

۱۵۰ × ۱/۵ × ۱/۳ × ۱/۲ =۵