#علوم آزمایش کنید کوه آتش فشان با سرکه و جوش شیرین دانش…

#علوم
آزمایش کنید کوه آتش فشان
با سرکه و جوش شیرین
دانش آموز عزیزم ، محمد مهدی نوری آرا