عدد ۶۰/۵ برای تبدیل به کسر ۶۰/۵ =۶۰۵/۱۰=۱۲۱/۲=۶/۱/۲…

عدد ۶۰/۵ برای تبدیل به کسر
۶۰/۵ =۶۰۵/۱۰=۱۲۱/۲=۶/۱/۲
۶۰/۵=۶۰/۵/۱۰=۶۰/۱/۲
کدوم درست

———————————————-

خب شما اشتباه جواب دادید تو ۱۲۱ چند تا دوتا ؟؟ ۶۰ تا ۲تا ویکی باقی می ماند

———————————————-

جواب دومی درسته اول ۶۰/۵ را به صورت مخلوط نوشتم بعد ۵/۱۰ را به ۵ ساده کردم