سلام. دوستان سوال ۹ اون کلمه اخلاق بنظرتون نباید خلق…سلام.
دوستان سوال ۹ اون کلمه اخلاق بنظرتون نباید خلق باشه؟
اخلاق و خلقت هم خانواده میشن؟

———————————————-

باید عوض بشه

———————————————-

اخلاق وخلقت هم خانواده نیستند.

———————————————-

هم خانواده نیستند

———————————————-

نه نیستند

یکی از شرایط کلمات همخانواده بوده؛
اشتراک معنایی بین کلمات است.
اخلاق= منش ها ، خوی ها ، جمع خلق [ضمه بالای خ]، رفتار

خلقت = آفرینش، ریشه فعلی خلق[فتحه بالای خ]

بنابراین این دوکلمه اشتراک معنایی ندارند. پس همخانواده نیستند.

———————————————-

سلام .‌این فایل قدیمیه بعدا درستش کردم

———————————————-

بله ممنونم ??منم برای همین گفتم

———————————————-

پس بجای اخلاق،خَلق باشه؟

———————————————-

خُلق

———————————————-

خوب شما کلمه بعدیشو خلقت دادین
خُلق با خلقت؟

———————————————-

گفتم که اشتباهه همکار بالاتر ازعان کردم که شما نسخه اصلاح نشده را دارین