سلام ارزش مکانی بزرگترین رقم این را بنویسید ۲/۰۸۹ را…

سلام ارزش مکانی بزرگترین رقم این را بنویسید
۲/۰۸۹
را ممنون میشم با توضیح باشه

———————————————-

بزرگ ترین رقم در اینجا نه است و ارزش مکانی آن هزارم است..طبقه اعشار مرتبه هزارم

———————————————-

اگر می گفت بیشترین ارزش مکانی کدام رقم است؟جواب میشد دو ..دو بیشترین ارزش مکانی را دارد و ارزش مکانی آن یکان است .
در جدول ارزش مکانی هر چه به سمت چپ حرکت کنیم ارزش مکانی رقم ها بیشتر می شود

———————————————-

ممنون لطف کردید سالم باشید