تدریس کتاب #علوم ششم فصل #ششم #ورزش_و_نیرو مباحث…

تدریس کتاب #علوم ششم
فصل #ششم
#ورزش_و_نیرو
مباحث #اثر_نیرو و #ویژگی_مهم_نیرو

صفحه 42 تا 44

آموزگار حامد زمانی