#تدریس مجازی #ریاضی چهارم #صفحه ی ۶۸ #فصل سوم #افسانه…

#تدریس مجازی #ریاضی چهارم #صفحه ی ۶۸ #فصل سوم #افسانه رحیمی #شهرستان لنگرود

صفحه ۶۸ ، فصل سوم
صفحه ی 68

مدرس:افسانه رحیمی

@Riyaazi4_Afsaneh_Rahimi