#تدریس درس هشتم مطالعات #انرژی را بهتر مصرف کنیم #مدرس-…

#تدریس درس هشتم مطالعات
#انرژی را بهتر مصرف کنیم
#مدرس-ناجی
#تدریس-مجازی
#همراه با انیمیشن
#قسمت اول