بچه ها ، گوش کنید. بچه ها مناداست حرف ندا محذوف (ای) بچه ها

بچه ها ، گوش کنید.

بچه ها مناداست

حرف ندا محذوف

(ای) بچه ها

———————————————-

درسته

———————————————-

برای منادای محذوف مثال بزنید

———————————————-

توضیحات بالا را مطالعه بفرمایید. کامل مثال زده

———————————————-

ای نام تو بهترین سرآغاز

در اینجا منادا خداس ( محذوفه)