ای آفریننده ی آسمان ها و زمین منادا چی میشه ؟

ای آفریننده ی آسمان ها و زمین

منادا چی میشه ؟

———————————————-

خدا

———————————————-

خدای کعبه ، ای یکتا

منادا چیه ؟

———————————————-

آفریننده آسمان ها و زمین

———————————————-

آفریننده که صفته

———————————————-

ِآفریننده

———————————————-

خدای کعبه منادا
یکتا منادا

———————————————-

خدا میشه

داریم خدا را خطاب می کنیم نه صفت او را

———————————————-

منادا فقط خدا

یکتا منادا
البته به نظر من

———————————————-

چه ربطی داره؟ تجزیه کلمات نیست که

سوال منادا کدام است؟

———————————————-

خدا منادای محذوف است

———————————————-

آفریننده همون خداس

———————————————-

اصل خداست

———————————————-

ای حرف ندای محذوف است.

(ای) خدای کعبه

———————————————-

به نظرم آفریننده

———————————————-

تعریف منادای محذوف چیه ؟

———————————————-

به نظرم اینجا منادا محذوف نیس

———————————————-

منادا محذوف اصلا چیه مثال بزنید