این املا من هست البته با اجازه صاحب اثراین املا من هست البته با اجازه صاحب اثر

———————————————-

من نامتان را حذف نکرده ام. در گروهی این کاربرگ بود.

———————————————-

منم از تصویری که شما فرستادید ایده گرفتم. وگرنه برای من نیست.