_منظوراز#یادگیری_ مشاهده ای چیست؟ @Yaredabestani_Boukan

_منظوراز#یادگیری_ مشاهده ای چیست؟
@Yaredabestani_Boukan