#_فیلم_آموزشی_فناوری_تایپ_در_رایانه ۱ آشنایی با صفحه کلید…

Download

#_فیلم_آموزشی_فناوری_تایپ_در_رایانه ۱
آشنایی با صفحه کلید و کار با کلیدهای پایه

فیلم آموزشی کار و فناوری