1134043354_3210821134043354_321082

———————————————-

1.33=20/15

———————————————-

6/7=.857

———————————————-

آهان خیلی ممنون? ببخشید اینکه صورت را تقسیم بر مخرج کنیم در کتابشان هست یا فقط همان مخرج را به ۱۰،۱۰۰ و… برسانیم هست؟

———————————————-

در صورتیکه مخرج ب 10یا 100.. تبدیل نشه باید تقسیم کنیم تو کتاب هم هست

———————————————-

ببخشید میشه بگید کدوم قسمت کتاب؟