?ریاضی ششم ?فصل اعشار ?مرور فصل⬅️ سوال ۸ صفحه ی ۶۱…

?ریاضی ششم
?فصل اعشار
?مرور فصل⬅️ سوال ۸ صفحه ی ۶۱
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6