چون اعداد رو یکبار میتونیم بنویسیم صفرویک رو برای ۱۰ بکار…

چون اعداد رو یکبار میتونیم بنویسیم صفرویک رو برای ۱۰ بکار بردیم واز کوچکترین اعداد بعد ازاین اعداد استفاده میکنیم تا نزدیکترین عدد رو به ۱۰ داشته باشیم

———————————————-

??

———————————————-

??دعاکنید کسی به فریاد منم برسه?

———————————————-

مبشه بگید چرا درقسمت نزدیکترین عدد به ۱۱ از اعداد ۹،۸،۷ استفاده شده اما در نزدیکترین به ۱۰ از ۲،۳،۴ ؟