تقسیم 4 کیک بین 3 نفر و 7 نفر

تقسیم 4 کیک بین 3 نفر
و 7 نفر