1139485125_3574561139485125_357456

———————————————-

سلام
گزینه ی ب
آسمان، آبی است .
در کوزه آبی هست تابخوریم؟

———————————————-

مچکرم دیگه مطمئن شدم

———————————————-

ممنونم
هم آوا وهم موسسه با دومعنای متفاوت
مثل :شیر،سیر