?ریاضی ششم ?فصل اعشار ?سوال ویژه:تقسیم اعشار بر اعشار…

?ریاضی ششم
?فصل اعشار
?سوال ویژه:تقسیم اعشار بر اعشار
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی

کانال پایه ششم رشاد عزیزی
??????????????????

@reshadazizi6