?ریاضی ششم ?فصل اعشار ?مرور فصل⬅️ فرهنگ نوشتن⬅️صفحه ی۶۰…

?ریاضی ششم
?فصل اعشار
?مرور فصل⬅️ فرهنگ نوشتن⬅️صفحه ی۶۰
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6