سلام وقت بخیر همکاران عزیز نهاد در این مصراع ها چیست؟ همه…

سلام
وقت بخیر
همکاران عزیز نهاد در این مصراع ها چیست؟
همه بوستانش سراسر گل است
به باغ اندرون لاله و سنبل است

———————————————-

سلام
بوستان نهاد( مسندالیه)
گل ‌‌‌ مسند
است فعل اسنادی (ربطی)

او نهاد محذوف
لاله وسنبل مسند
است فعل ربطی

———————————————-

من فکر می کنم تو مصراع اول هم نهاد محذوفه

———————————————-

راه تشخیص مسند
از فعل جمله می پرسیم چطور است؟
پاسخ فعل ما مسند
حالا ازمسند میپرسیم چه چیزی است ؟یا چه کسی است؟
چطور است ؟گل است. مسند
چه چیزی گل است؟ بوستان نهاد