سلام اول هفته تون پر انرژی وسلامت در دنباله هنر مندان کمی…

سلام اول هفته تون پر انرژی وسلامت در دنباله هنر مندان کمی از یاد رفته کلیپ امروز
اسم خواننده شو عمرا بتونین حدس بزنین اینکه خودم میگم
صادق نجوکی