#تدریس درس نهم مطالعات ششم #پیشرفت های اسلامی #قسمت اول…

#تدریس درس نهم مطالعات ششم
#پیشرفت های اسلامی
#قسمت اول
#مدرس-ناجی
#تدریس-مجازی