‍ ‍ شکوه چنگل گیلان نگاهت پر از شادابی باران نگاهت برای…

‍ ‍ شکوه چنگل گیلان نگاهت
پر از شادابی باران نگاهت

برای دردهای شاعرانه
درون هرغزل، درمان نگاهت

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو
??
@bare30p