ما میگیم کلمه ی سه قسمتی مشتق مرکب میشه . بر این اساس…

ما میگیم کلمه ی سه قسمتی مشتق مرکب میشه .

بر این اساس جاودا نگی باید مشتق مرکب بشه چون میشه جاودان +ه+ی

ولی سرچ که کردم میگه کلماتی مشتق هستند که یک جز معنادار ویک ویا چند جز بی معنا ساخته شده باشند .بر این اساس میشه گفت جاودانگی که بوده جاودان +ه +ی میشه مشتق

واما کلماتی مشتق مرکب هستند که (دو جز معنا دار ویک* یا چند جز بی معنی )ساخته شده باشند مانند (خود گذشتگی )برای همین میشه (خود+گذشت+ه+ی ‌) پس طبق این تعریف میشه مشتق مرکب

چرا نباید خود گذشتگی را بنویسیم خود +گذشت+ه+ی ولی گذشته را باید بنویسیم گذشت+ه؟