سلام همكارا خداقوت؛ جواب سؤال ٢ قسمت ج ، چي ميشه ؟

سلام همكارا خداقوت؛ جواب سؤال ٢ قسمت ج ، چي ميشه ؟

———————————————-

الگوی مثلثیه

———————————————-

شماره شکل ضربدر شماره شکل بعدی تقسیم بر دو

———————————————-

ممنونم، خيلي لطف كردين ???

———————————————-

خواهش می کنم.