ببخشید اگر امکانش هست، این سوال را حل کنید??

ببخشید اگر امکانش هست، این سوال را حل کنید??

———————————————-

نیازی به حل نیست. جواب ۶ برابر باید بشه
حقوق علی شش برابر نصف حقوق محمد/ پس حقوق علی سه برابر کل حقوق محمد/ حقوق علی باید دو برابر بشه که ماشین بخره/ پس حقوق محمد باید یک بار سه برابر بشه که قدر حقوق علی بشه و یک بار هم دو برابر بشه که بتونه ماشین بخره/ پس در کل باید شش برابر بشه تا ماشین بخره/ پس نتیجه می گیریم محمد معلم است? و علی شغل آزاد دارد?