؟؟؟؟ آین سوال رو باید بر 4 تقسیم کنیم یا 3؟؟؟؟؟؟؟
آین سوال رو باید بر 4 تقسیم کنیم یا 3؟؟؟

———————————————-

بر۴

———————————————-

چرا 3 نشه
ممنون میشم سایر همکاران هم راهنمایی کنند

———————————————-

خودت یه خط بکش بعد سه برش بزن روش ببین میشه چند قسمت ؟

———————————————-

درسته هر برش یه قسمت بیشتر در میاد
مثلا 7 برش میشه 8 قسمت

———————————————-

اره