1139485125_3572771139485125_357277

———————————————-

لطفا???

———————————————-

1139485125_357287

———————————————-

لطفا چی؟
سوالتون چیه

———————————————-

عبارت چند جمله داره

———————————————-

۳ جمله

———————————————-

۴ جمله

———————————————-

چرا چهار تا؟?

———————————————-

3جمله،نگاه کنید،می توانید ببینید،هستند

———————————————-

می توانید جداست

———————————————-

نه جدانیست چون بصورت جداکاملا بی معنی است ،فعلملن میتوانید ببینید

———————————————-

ببینید خورش امر هست

———————————————-

میتوانید به تنهایی ناقص هست در این جمله،و با ببینید کامل میشه بنابراین می توانید رو هرگز دراین جمله نمیشه جداکرد چون درواقع بجای مصدرش که توان هست امده

———————————————-

امر بە دیدن نکردەاست

———————————————-

می توانید نگاه کنید ببینید
هستند

———————————————-

شما مختارید به تدبیر خودتون عمل کنید ،با دید شما خواهم خرید هم دوفعل رو نشون می ده چون یکیش خواهم ،یکیش خرید

———————————————-

خواه فعل کمکی هست

———————————————-

م توضیح دادم (درانجا توان دیدن هریک از نامهارادارید،،)می توانید درجمله مد نظرمصدر هست و بعنوان کمک آمده ،باز هم گفتم شما مختارید در انتخابموفق باشید