1091242663_3559341091242663_355934

———————————————-

سوال ۱۰ و ۱۲ را هم بفرمایید لطفا ?✌️☺️

———————————————-

۱۰ آلیاژ آهن تا زنگ نزنه و مقاومت بیشتری داشته باشه

———————————————-

وایتکس یا آب ژاول باز هست