1091242663_3559101091242663_355910

———————————————-

و سوال ۳
قسمتی که گفته پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید کدام میشه

———————————————-

گزینه ۱

———————————————-

ممنون چرا

———————————————-

1091242663_355940

———————————————-

سوال بعدی باید گزینه چهار باشد

———————————————-

خانم کول زاده دقت کنید لطفا