#ششم_کوشا ? فیلم آموزشی مطالعات ? درس ۸ ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨…

#ششم_کوشا
? فیلم آموزشی مطالعات
? درس ۸
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Join??کانال تخصصی ششم?
?? @sheshomkosha ??