#ششم_کوشا ? آموزش مجازی مطالعات ? درس ۸ برچسب انرژی…

#ششم_کوشا
? آموزش مجازی مطالعات
? درس ۸ برچسب انرژی
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Join??کانال تخصصی ششم?
?? @sheshomkosha ??