سلام خانم حسینی ،شرمنده تمرین ۳ ،چرا میشه ۷؟؟؟سلام خانم حسینی ،شرمنده تمرین ۳ ،چرا میشه ۷؟؟؟

———————————————-

۷۰تقسیم بر۱۰
یا بگو یک صفر از۷ با یک صفر از ۱۰خط میخوره.

———————————————-

مگه ۱۰×۱۰نمیشه ۱۰۰

———————————————-

اصلاحیه اش را دیشب گروه فرستادم