به سمت شمال غربی حرکت میکند

به سمت شمال غربی حرکت میکند

———————————————-

خب الان جواب شما شرق؟

———————————————-

نه اشتباه بود با تصویر نشون دادم

———————————————-

ممنونم عزیزم

———————————————-

خواهش می کنم