ببخشید سوال ۳ قسمت صحیح و غلط کدام میشه

ببخشید سوال ۳ قسمت صحیح و غلط کدام میشه

———————————————-

غلط

———————————————-

سلام اشتباه، بازیافت ها دوام کمتری نسبت به مواد اولیه دارند

———————————————-

???

———————————————-

خواهش میکنم

———————————————-

خوب پس باید جمله درست باشه که ???