1134043354_3206611134043354_320661

———————————————-

1134043354_320667

———————————————-

جسارتا اشتباه کردین

———————————————-

جواب دادم بالاتر?

———————————————-

ببخشید