1134043354_3206381134043354_320638

———————————————-

میشه اینو یه توضیع بدین ???

———————————————-

درست
درست
نادرست

———————————————-

بزرگتر
کوچکتر

———————————————-

ممنون از شما