1091242663_3553181091242663_355318

———————————————-

باز شما دارید بد یک معلم رو دارید میگید ????

———————————————-

من دارم معضلات آموزشیو میگم که تاحالا چون نگفتیم، اینجوری داره خراب میشه
اسمی نیاوردم چون شان همکار حفظ کردم

———————————————-

هر کسی هست خیلیا قبولش دارند پس چرا شما تو تدریستون آوردید اینجوری تناسب رو زیر سوال بردید