?فایل صوتی رنج هایی کشیده ام که مپرس پایه ششم

?فایل صوتی رنج هایی کشیده ام که مپرس
پایه ششم