?ریاضی ششم ?فصل اعشار ?تمرین ۴ صفحه ۵۹ ?مدرس:رشاد عزیزی…

?ریاضی ششم
?فصل اعشار
?تمرین ۴ صفحه ۵۹
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6