?چند فرمول تیزهوشانی 1-برای پیدا کردن مجموع زوایای داخلی…

?چند فرمول تیزهوشانی

1-برای پیدا کردن  مجموع زوایای داخلی یک چند ضلعی از روش زیر استفاده می کنیم: 180×(2-تعداد اضلاع)
مثال:مجموع زاویه های هشت ضلعی چند درجه است؟       
جواب: 1080=180×(2-8)

2-برای پیدا کردن تعداد زاویه های یک شکل از روش زیر استفاده می کنیم: 
تعداد زاویه= 2÷(تعداد نیم خط×تعداد فاصله بین آن ها)

3-تعداد پاره خط موجود در یک شکل: 
2÷ (تعداد فاصله بین نقطه ها × تعداد نقطه)

4- تعداد قطر=  
 2 ÷(تعداد اضلاع×(تعداد اضلاع منهای سه)
سوال: 6 ضلعی  چند  قطر دارد؟
  جواب :           9=2÷6×(3-6)    

5-برای جمع بستن اعداد متوالی از روش زیر استفاده می کنیم.
   2÷تعداد اعداد×(عدد آخر+عدد اول)

مثال: اگر تمام اعداد از 1 تا 20 را جمع کنیم ، حاصل جمع را حساب کنید. 
  جواب:    210 =2÷ 20×(20+1)

6-برای به دست آوردن تعداد اعداد متوالی(پشت سر هم)  راه حل زیر مناسب است. 
1+  فاصله بین دو عدد÷ (عدد اول – عدد آخر)
اگر بخواهیم بدانیم اعدا بین 10 تا 30 به فاصله ی 3 تا از هم چند تاست به جای ( یک ) عدد( سه) قرار می دهیم 
مثال: از عدد 10 تا 20 چند عدد به کار رفته است؟ 
  جواب:      11=1+1÷(10-20)     

7-برای شماره گذاری صفحات کتاب از روش زیر استفاده می شود:
  برای اعداد یک رقمی:  1-1×(1+صفحه)
 برای اعداد دو رقمی:  11-2×(1+صفحه) 
واعداد۳رقمی:111-3×(1+صفحه)                        
مثال: کتابی 160 صفحه دارد. برای شماره گذاری این کتاب چند رقم به کار رفته است؟ 
جواب: 372=111-3×(1+160)

8-برای محاسبه ی زمان کار انجام شده ، از فرمول زیر استفاده می کنیم:
زمان کار انجام شده=مجموع کار÷ حاصل ضرب کار
مثال: علی کاری را 6 روز و حسین همان کار را در 4 روز انجام می دهد. مدت زمان کارعلی وحسین روی هم راحساب کنید؟           

ب : مدت زمان یکی ازآنهاراهم به تنهایی بدهندودیگری رابپرسند!                                                            جواب:  =(4+6)÷(4×6)

9-اگر ساعتی در هر شبانه روز چند دقیقه جلو یا عقب کار کند،برای محاسبه ی این که پس از چه مدتی وقت درست را نشان می دهد ، از فرمول زیر استفاده می کنیم: 
مقدار دقیقه ی عقب مانده یا جلو افتاده÷60×12= زمان درست
مثال: ساعتی در هر شبانه روز 5 دقیقه جلو می افتد، این ساعت پس از چند شبانه روز وقت درست را نشان می دهد؟
جواب: 144=5÷60×12

10-برای محاسبه ی زاویه ی بین دو عقربه ی ساعت از این روش استفاده می کنیم : زاویه ی بین دو عقربه=(ساعت×30)-(دقیقه×5/5)
بعضی مواقع حاصل پرانتز اول از پرانتز دوم کمتر می شود ، در این صورت عدد بیشتر منهای عدد کمتر می شود . ( اختلاف بین دو پرانتز )    

مثال: ساعت 4:30 چه زاویه ای را نشان می دهد؟              
  جواب:
45=(4×30)-(30×5/5)