?نادر گلچین هرگز نمی گیرد کسی در قلب من جای تو را…..

?نادر گلچین

هرگز نمی گیرد کسی در قلب من جای تو را..
@Yaredabestani_Boukan