همه بوستانش سراسر گل است به باغ اندرون لاله و سنبل است…

همه بوستانش سراسر گل است
به باغ اندرون لاله و سنبل است

همکاران در این بیت نهاد در هر جمله چی میشه؟

———————————————-

همکاران کسی پاسخ نمیده؟

———————————————-

بوستان و باغ میشه نهاد

———————————————-

سلام مصراع اول بوستان میشه مصرع دوم هم باغ است