نکات فارسی #دانش_زبانی #آرایه #تشبیه آموزگار حامد زمانی

نکات فارسی
#دانش_زبانی

#آرایه #تشبیه

آموزگار حامد زمانی